Všeobecné podmienky

Tyto obchodní podmínky upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi spoločnosťou Huy.cz., so sídlom na adrese Bartáková 36, 1400 00 Praha 4, Česká republika, IČ: 07876823 (ďalej len „poskytovateľ“) a ďalšími osobami, používateľmi služby KúzelnéMiesta.sk (ďalej len „používateľ“), vznikajúce zmluvami o poskytovaní služieb (ďalej len „zmluva o poskytovaní služieb“) uzatvorenými prostredníctvom webovej stránky poskytovateľa umiestnenej na internetovej adrese KúzelnéMiesta.sk (ďalej len „webová stránka“), prípadne prostredníctvom siete Facebook. Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti pri využívaní služby KúzelnéMiesta.sk , webovej stránky a ďalšie súvisiace právne vzťahy.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu alebo doplnenie týchto všeobecných obchodných podmienok. Zmeny nadobúdajú účinnosť okamihom zverejnenia na webovej stránke. Pri uzatvorení zmluvy o poskytovaní služieb platí text všeobecných obchodných podmienok zverejnený v čase uzatvorenia zmluvy na webovej stránke.

OBSAH ZMLUVY O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB

Na základe zmluvy o poskytovaní služieb sa poskytovateľ zaväzuje zaradiť používateľa do systému KúzelnéMiesta.sk a zasielať mu vybrané zľavové ponuky. Používateľ sa zaväzuje poskytnúť platné osobné údaje (pozri články 8 a 9).

UZATVORENIE ZMLUVY O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB

Zmluva sa uzatvára zadaním e-mailovej adresy používateľa na webovej stránke, odoslaním recenzie podľa článku 11 týchto podmienok alebo prihlásením používateľa cez sieť Facebook. Používateľ je povinný uvádzať pravdivé a správne údaje. E-mailová adresa uvedená používateľom je vždy považovaná za správnu a pravdivú v rámci týchto všeobecných obchodných podmienok.

Používateľ súhlasí s tým, že poskytovateľ môže začať poskytovať službu podľa zmluvy o poskytovaní služieb okamžite po jej uzatvorení.

Používateľ súhlasí s používaním komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní služieb. Náklady vzniknuté používateľovi pri používaní komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením zmluvy o poskytovaní služieb (napríklad náklady na pripojenie k internetu) si platí používateľ sám.

PODMIENKY SLUŽBY

Poskytovateľ nemusí poskytovať službu, ak je jej poskytovanie prekážané problémami na strane používateľa alebo iných osôb. Službu nemusí poskytovateľ poskytovať najmä v prípade výpadkov v dodávke elektrickej energie, výpadkov datovej siete, iným poruchám spôsobeným tretími osobami alebo zásahom vyššej moci.

Pri poskytovaní služby môže dôjsť k výpadkom, dočasnému obmedzeniu, prerušeniu alebo zníženiu kvality služby.

ODPOVEDNOSŤ POSKYTOVATEĽA ZA VADY SLUŽIEB, REKLAMÁCIE

Práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa zodpovednosti poskytovateľa za vady služieb sa riadia príslušnými českými všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä príslušnými ustanoveniami zákona č. 89/2012 Sb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov. Používateľ uplatňuje svoje práva vyplývajúce z zodpovednosti poskytovateľa za vady služieb písomnou elektronickou poštou na kontaktnú adresu (čl. 12.5.).

VYUŽÍVANIE SLUŽBY

Prístup k službe je určený výhradne pre používateľa. Používateľ nie je oprávnený umožniť užívanie služby tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa.

Používateľ nesmie v rámci služby používať mechanizmy, nástroje, programové vybavenie alebo postupy, ktoré majú alebo by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku zariadenia poskytovateľa, bezpečnosť internetu alebo iných používateľov internetu.

Používateľ nesmie vyvíjať činnosť smerujúcu k tomu, aby bola znemožnená alebo obmedzená prevádzka servera poskytovateľa, na ktorom je služba prevádzkovaná, alebo vykonávať iné útoky na tento server, ani nesmie byť pri takejto činnosti nápomocný tretím osobám. Používateľ najmä nesmie zaťažovať server poskytovateľa, na ktorom je služba prevádzkovaná, automatizovanými požiadavkami.

ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

Používateľ je si vedomý, že počítačové programy tvoriace webovú stránku sú chránené autorským právom. Používateľ sa zaväzuje nepodnikať žiadnu činnosť, ktorá by mohla umožniť neoprávnené zasahovanie do počítačových programov tretím osobám, ktoré majú majetkové práva alebo práva na užívanie poskytovateľa.

Poskytovateľ nie je viazaný voči používateľovi spotrebiteľským správaním. Zľavové kupóny alebo ich časť (zľavový kód) možno používať výhradne na účely uplatnenia zľavy z kupónu u jeho poskytovateľa a nie na ich ďalšie šírenie, zdieľanie alebo distribúciu tretím osobám. Používateľ nesmie používať zľavové kupóny, ich časť (napr. zľavový kód) alebo odkazy na ne akýmkoľvek iným spôsobom, než po dohode s poskytovateľom, najmä je zakázané:

– kopírovať zľavové kódy na akékoľvek internetové stránky alebo ich časti,
– vkladať alebo inak zdieľať zľavové kupóny alebo ich časť (napr. zľavový kód) na rôznych diskusných fórach, blogoch alebo sociálnych sieťach,
– používať zľavové kupóny alebo ich časť (napr. zľavový kód) na ich ďalšie prezentácie a/alebo prezentácie zľavy,
– používať zľavové kupóny na ich ďalšie šírenie, zdieľanie alebo inú distribúciu,
– používať zľavové kupóny na ich ďalšie podnikanie.

V prípade porušenia povinností vyplývajúcich z tohto odseku 3 článku 7 týchto podmienok použitia je poskytovateľ oprávnený:

neprodlenne zrušiť bez akéhokoľvek náhrady alebo sankcie používateľovi jeho používateľský účet vrátane všetkých bonusov,
požadovať náhradu všetkých škôd (vrátane náhrady nákladov na právne zastúpenie), vydanie neoprávneného obohatenia a poskytnutie primeraného zadostiučinění, ktoré môže byť vymáhané v peniazoch,
požadovať okamžité ukončenie porušovania povinností vyplývajúcich z tohto odseku 3 článku 7 týchto všeobecných obchodných podmienok po každom prevádzkovateľovi internetových stránok, kde sa používateľ dopustí porušenia svojich povinností (najmä odstránenie zľavového kupónu a/alebo jeho časti vrátane zľavového kódu, url a/alebo akéhokoľvek iného odkazu na zľavu).

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB

Používateľ, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený od zmluvy o poskytovaní služieb odstúpiť do 14 dní od zmluvy o poskytovaní služieb zaslaním písomnej žiadosti o zrušenie využívania služby z e-mailovej adresy, ktorú uvedl pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní služieb.

UŽÍVANIE WEBOVEJ STRÁNKY

Používateľ alebo iná osoba využívajúca webovú stránku bere na vedomie, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa nie je oprávnená k využitiu textov, grafických diel alebo iných objektov chránených autorským právom nachádzajúcich sa na webovej stránke.

Používateľ alebo iná osoba využívajúca webovú stránku bere na vedomie, že webová stránka nemusí byť dostupná nepretržite, najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvéru a softvéru.

Používateľ nie je oprávnený pri využívaní webovej stránky (servera) poskytovateľa používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré majú alebo by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webovej stránky alebo servera.

RECENZIA

Používatelia alebo iné osoby, ktoré využívajú webovú stránku (ďalej len „recenzent“), môžu na webových stránkach poskytovateľa zanechať recenziu hodnotiacu poskytované služby (služby zakúpené prostredníctvom kupónov) alebo samotné služby poskytovateľa.

Recenziu môže recenzent zverejniť na webových stránkach poskytovateľa buď anonymne alebo neanonymne. Recenzent si uvedomuje, že:

  • V prípade anonymnej recenzie môžu tretie strany na webových stránkach poskytovateľa zistiť iba text recenzie, dátum jejho zverejnenia a IP adresu.
  • V prípade neanonymnej recenzie môžu tretie strany na webových stránkach poskytovateľa zistiť text recenzie, dátum jejho zverejnenia, meno, priezvisko a/alebo e-mail recenzenta a IP adresu.

Zaslaním recenzie recenzent súhlasí s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a je nimi viazaný.

Ak recenzent zasiela neanonymnú recenziu, uzatvára s poskytovateľom zmluvu o poskytovaní služieb podľa čl. 3 týchto podmienok a stáva sa používateľom podľa týchto podmienok.

Recenzia nesmie svojím obsahom porušovať právne predpisy alebo dobré mravy, najmä nesmie byť vulgárna, urážlivá, hanlivá, poškodzovať dobrú povesť osôb ani byť v rozpore s inými právami a/alebo oprávnenými záujmami tretích osôb. Ak je obsah recenzie v rozpore s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, poskytovateľ má právo takú recenziu nezverejniť na svojich webových stránkach alebo ju odstrániť z týchto stránok.

Poskytnutím recenzie recenzent bezplatne a dobrovoľne udeľuje poskytovateľovi nevýhradnú licenciu na jej využitie vo všetkých možných spôsoboch podľa § 12 a nasl. zákona č. 121/2000 Zb., autorský zákon, v platnom znení, s právom poskytnúť tieto práva v rovnakom alebo menšom rozsahu tretím osobám (sublicenciu). Poskytovateľ má právo používať, meniť a upravovať recenziu akýmkoľvek spôsobom, ktorý nezmení jej zmysel, kopírovať, distribuovať, odovzdávať a komunikovať recenziu verejnosti, alebo iným spôsobom ju šíriť, zobrazovať, vykonávať, reprodukovať, publikovať, alebo iným spôsobom zverejňovať, poskytovať tieto práva a udeľovať sublicencie tretím osobám, a tvoriť z nich zlučované alebo odvodené diela.

Poskytovateľ nie je povinný využívať recenziu akýmkoľvek spôsobom a má právo kedykoľvek odstrániť recenziu z webových stránok podľa vlastného uváženia.

Poskytnutie akýchkoľvek recenzií, názorov alebo pripomienok poskytovateľovi je dobrovoľné a recenzentovi za poskytnutie licencie neprináleží žiadna odmena.

Recenzent nesie plnú zodpovednosť za obsah svojej recenzie. Zverejnením jeho recenzie na webových stránkach poskytovateľa sa nezodpovedá poskytovateľ za obsah recenzie.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ak vzťah súvisiaci s využívaním webovej stránky alebo právny vzťah založený zmluvou o poskytovaní služieb obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi českým právom. Tým nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.

Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy a v súvislosti s ňou sa budú definitívne riešiť rozhodcovským senátom Rozhodcovského súdu pri Hospodárskej komore Českej republiky a Agrárnej komore Českej republiky v súlade s Rozhodcovskými pravidlami uvedeného súdu, a to online v súlade so Špeciálnym dodatkom k Rokovaciemu poriadku online. Rozhodcovský senát bude pozostávať zo troch (3) rozhodcov. Miestom konania rozhodcovského konania bude Praha. Rokovacie konanie bude vedené v češtine. Každá strana ustanoví jedného (1) rozhodcu zo zoznamu rozhodcov vedenej tajomníkom uvedeného rozhodcovského súdu. Dvaja (2) rozhodcovia takto ustanovení zvolia predsedu rozhodcovského senátu. Ak by strany neustanovili rozhodcu v priebehu tridsiatich (30) dní od dátumu, kedy o to súd požiadal, alebo ak by ustanovení rozhodcovia v priebehu štrnástich (14) dní od svojho ustanovenia nezvolili predsedu rozhodcovského senátu, rozhodca alebo predsedu rozhodcovského senátu ustanoví predseda Rozhodcovského súdu.

Zmluva o poskytovaní služieb vrátane všeobecných obchodných podmienok je archivovaná poskytovateľom v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.

Ak by niektoré ustanovenie týchto všeobecných obchodných podmienok bolo z akéhokoľvek dôvodu neplatné alebo neúčinné, táto skutočnosť neovplyvní platnosť alebo účinnosť ostatných častí obchodných podmienok alebo zmluvy o poskytovaní služieb.

Kontaktné údaje poskytovateľa: adresa: Praha 4, Bartáková 36, PSČ 140 00, Česká republika, adresa elektronickej pošty: info@kuzelnemiesta.sk

V Prahe, dňa 11. 11. 2021

Kúzelné miesta
Logo
Shopping cart